WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach turystycznych organizowanych przez wyprawy-rozwojowe.pl

.

1. Zasady ogólne

1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia.

1.2. Przez określenia użyte w warunkach uczestnictwa należy rozumieć:

 „Umowa-Zgłoszenie” – umowę o udział w imprezie turystycznej zawartą pomiędzy Biurem a Uczestnikiem,
 „Warunki uczestnictwa” – warunki uczestnictwa w wyprawach organizowanych przez Om Tramping Klub, stanowiące integralną, wiążącą i nierozerwalną część Umowy- Zgłoszenia,
 „Biuro” – działalność gospodarczą pod nazwą Om Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, [email protected]
 „Uczestnik” – osobę, która zawarła Umowę-Zgłoszenia na swoją rzecz lub osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

1.3. Zawierając Umowę-Zgłoszenia Uczestnik poświadcza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z jej treścią, jak również z treścią Warunków Uczestnictwa oraz programem wyprawy i je akceptuje.

1.4. Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia Biuro informuje Uczestnika o dokumentach niezbędnych do uczestnictwa w wyprawie oraz o terminie dostarczenia ich do Biura. Brak dokumentów lub opóźnienie w ich dostarczeniu, które uniemożliwi udział w wyprawie, jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z imprezy z przyczyn leżących po jego stronie.

1.5. O wszelkich zmianach danych Uczestnika zawartych w Umowie-Zgłoszeniu, Uczestnik powiadamia Biuro niezwłocznie. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z podaniem przez Uczestnika błędnych danych lub zmianie danych po zawarciu Umowy-Zgłoszenia.

1.6. Warunkiem wpisania na listę uczestników wyprawy jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez Uczestnika Umowy-Zgłoszenia do Biura oraz wpłacenie zaliczki w wysokości określonej w Umowie-Zgłoszeniu.

1.7. Po zawarciu Umowy-Zgłoszenia Uczestnik wyprawy jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami praktycznymi dotyczącymi wyprawy, które Biuro przekaże drogą mailową na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

1.8 Zawarte w serwisie wyprawy-rozwojowe.pl opisy Imprez turystycznych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane zawarte w opisie Imprez turystycznych mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.

.

1.9 Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora (dalej jako „Umowa”) następuje poprzez dokonanie przez Podróżnego rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego w serwisie wyprawy-rozwojowe.pl (dalej jako „Formularz”) oraz dokonanie zapłaty zaliczki lub całości wynagrodzenia za udział w Imprezie turystycznej.

1.10 Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu: standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego (dalej jako „formularz SFI”) zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do wspomnianej ustawy; w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, nie wprowadzając Podróżnego w błąd informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o imprezach turystycznych (dalej jako „Informacje o Imprezie”).

1.11 Przed zawarciem Umowy Organizator może zmienić informacje przekazane Podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie Informacji o Imprezie.

1.12 W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony wyprawy-rozwojowe.pl Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane ustawą o imprezach turystycznych informacje za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.

1.13 W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu za pośrednictwem wskazanego przez Podróżnego adresu e-mail kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.

1.14 Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych.

1.15 W Imprezie turystycznej uczestniczy Podróżny zawierający Umowę i/lub inne osoby przez niego wymienione w Formularzu. Podróżnemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę oraz na zmianę danych osób uczestniczących w Imprezie turystycznej bez zmiany ich ilości. W takim przypadku, Podróżny zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. W przypadku zmiany osoby Podróżnego, dotychczasowy Podróżny zobowiązany jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

1.16 Zgłoszenie uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia jej uczestnictwa przez jej opiekuna prawnego.

1.17 Za szkody wyrządzone podczas Imprezy turystycznej przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

.

.

2. Warunki płatności

2.1 Wszystkie ceny są cenami umownymi, obejmującymi podatek od towarów i usług. Cena Imprezy turystycznej jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Podróżnym.

2.2 Podróżny zobowiązany jest w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora dokonać zapłaty zaliczki lub całości ceny za udział w Imprezie turystycznej. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przez datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej, Podróżny musi wpłacić pełną kwotę ceny w ciągi 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora. Po bezskutecznym upływie wskazanych powyżej terminów rezerwacja zostanie anulowana.

2.3 W przypadku uiszczenia przez Podróżnego zaliczki w momencie zawierania Umowy, Podróżny w terminie określonym w Umowie wpłaca pozostałą kwotę ceny za udział w Imprezie turystycznej.

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Podróżnym, którego wpłaty nie zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora w terminach wskazanych powyżej.

2.5 W przypadku Imprezy turystycznej, której cena podana jest w innych walutach niż polska, cena przeliczana jest na złotówki według kursu określonej waluty w NBP (pieniądz-sprzedaż) z dnia dopłaty do pełnej kwoty.

2.6 Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Podróżnego podany w treści Formularza.

2.7 Podróżny dokonujący rezerwacji Imprezy turystycznej (pierwsza osoba wymieniona w Formularzu) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w Formularzu, jak również jest odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Organizatora oświadczeń dotyczących Imprezy turystycznej, a także za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z Imprezą turystyczną.

.

.

3. Organizacja wyprawy

3.1. Biuro zapewnia realizację wyprawy określonej w zawartej z Uczestnikiem Umowie-Zgłoszeniu, zgodnie z „Programem wyprawy”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy-Zgłoszenia.

3.2. Wszystkie wyprawy Biuro organizuje samodzielnie, nie korzystając z usług pośredników turystycznych.

3.3. Uczestnik akceptuje fakt, że wyprawy organizowane przez Biuro mają charakter wyjazdów wyprawowych i rozwojowych i godzi się na związane z tym faktem następstwa, jak m. in.: standard noclegów, specyfika wyjazdu czy wykorzystywane środki transportu. Ich celem jest przeżycie autentycznego kontaktu z miejscem, do którego podróżujemy: jego kulturą, ludźmi i przyrodą, a przede wszystkim głębokie spotkanie z samym sobą.

3.4. Ewentualne zmiany w programie podczas trwania wyprawy na życzenie Uczestników są możliwe, jeżeli zgodę na zmiany wyrazi pilot oraz wszyscy Uczestnicy wyprawy pod warunkiem, że nie generuje to dodatkowych kosztów dla Biura i pozwalają na to lokalne warunki. Zmiany wprowadza i koordynuje pilot.

3.5. W programie wyprawy mogą nastąpić zmiany niezależne od Biura, spowodowane przez szereg czynników lokalnych, takich jak: problemy komunikacyjne, brak dostępnych biletów, warunki pogodowe czy sytuacja polityczna danego kraju.

3.6. Biuro zapewnia opiekę pilota od momentu spotkania z grupą na lotnisku lub w innym miejscu wyznaczonym przez Biuro, w pierwszym dniu wyprawy. Zdarza, że pilot czeka na uczestników wyprawy na miejscu przylotu, w kraju docelowym. Może się to wiązać z potrzebą zorganizowania pewnych elementów wyprawy na miejscu przed przybyciem grupy. W takiej sytuacji grupa jest odprawiana na lotnisku w Warszawie przez osobę upoważnioną przez Biuro.

3.7. Pilot zajmuje się organizacją całej wyprawy na miejscu, w kraju docelowym. Odpowiada za organizację noclegów, przejazdów, załatwia wszelkie formalności, zapewnia możliwość korzystania z fakultetów, doradza w kwestii wyżywienia często inicjując wspólne wyjścia do restauracji.

3.8. Pilot nie jest przewodnikiem, ale służy uczestnikom ogólnymi informacjami dotyczącymi danego kraju, a także pomocą i poradą w każdej sytuacji. Uczestnicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat odwiedzanych miejsc powinni zaopatrzyć się w odpowiednie przewodniki. Są miejsca, gdzie pilot pod groźbą kary nie może oprowadzać grupy turystów. W takich sytuacjach możliwe jest wynajęcie przez grupę lokalnego przewodnika. Pilot w miarę możliwości pełni wówczas rolę tłumacza.

3.9. Podróżowanie odbywa się w małych grupach. Małe grupy sprzyjają lepszej komunikacji wewnątrz grupy, jak również lepszej komunikacji grupy z pilotem. Małe grupy pozwalają na większą elastyczność w podróżowaniu i dają większe poczucie bezpieczeństwa w podróży.

3.10. Transport na miejsce wyprawy odbywa się w większości przypadków drogą powietrzną, z wykorzystaniem rejsowych linii lotniczych. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zmian godzin odlotów i zmian w rejsach, a nawet odwołania lotu w ostatniej chwili. W takiej sytuacji mogą nastąpić zmiany w programie wyprawy niezależne od Biura.

3.11. W przypadku gdy Uczestnik wyprawy spóźni się na samolot, Biuro nie ma obowiązku zorganizowania dodatkowego przelotu dla Uczestnika, tak aby mógł dołączyć do grupy.

3.12. W trakcie podróży korzystamy głównie z lokalnych środków komunikacji, takich z których korzystają również mieszkańcy danego kraju. Są to autobusy, pociągi, taksówki, riksze, motory, łódki – w zależności od specyfiki danego kraju.

3.13. Programy wypraw są zazwyczaj dość intensywne, zaplanowane tak by zobaczyć jak najwięcej atrakcji danego kraju. W związku z tym zdarzają się długie przejazdy dzienne i nocne. Trzeba być przygotowanym na trudy podróży.

3.14. W związku z charakterem wypraw trampingowych Uczestnik bierze pod uwagę fakt, iż warunki noclegowe i infrastruktura turystyczna nie charakteryzują się wysokim poziomem i różnią się od siebie w zależności od rodzaju wyprawy. Szczegółowe warunki noclegowe określa program wyprawy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy-Zgłoszenia.

3.15. Zakwaterowanie w pokoju hotelowym o podwyższonym lub innym standardzie niż przewidziany w programie wyprawy, np. w pokoju jednoosobowym jest możliwe na życzenie Uczestnika, za dodatkową opłatą.

.

4. Uczestnik wyprawy

4.1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyprawie tylko za pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Umowę-Zgłoszenie zawiera jej przedstawiciel ustawowy.

4.2. Każdy Uczestnik wyprawy jest zobowiązany do posiadania ważnego, podpisanego przez siebie paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty zakończenia imprezy (w niektórych przypadkach 12 miesięcy) wraz z zapasowym zdjęciem paszportowym.

4.3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania kserokopii kompletu dokumentów potrzebnych do podróżowania: paszportu wraz z wizą, biletu lotniczego, ubezpieczenia. Zaleca się również przygotowanie skanów ważnych dokumentów i umieszczenie ich w skrzynce mailowej. Wszystkie dokumenty podczas podróży muszą być dobrze ukryte, najlepiej w innych miejscach niż pieniądze.

4.4. W przypadku zaginięcia paszportu Uczestnik może być zmuszony do pozostania w danym kraju. W zależności od warunków miejscowych procedury uzyskania paszportu tymczasowego mogą trwać nawet do kilku tygodni, zwłaszcza w krajach, gdzie nie ma polskiego konsulatu. Pilot w miarę możliwości pomaga uczestnikowi w załatwianiu niezbędnych formalności.

4.5. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem nowego dokumentu i przedłużonego pobytu w danym kraju Uczestnik ponosi samodzielnie. Do czasu załatwienia sprawy Uczestnik pozostaje w danym miejscu sam lub pod płatną opieką miejscowego kontrahenta, po podpisaniu stosownych dokumentów.

4.6. Uczestnik wyprawy w trakcie podróży jest zobowiązany:

– stosować się do wskazówek pilota dotyczących realizacji programu wyprawy,

– informować pilota każdorazowo w przypadku oddalenia się od grupy,

– przestrzegać przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscach pobytu,

– zachowywać się zgodnie z przyjętymi w danym miejscy normami kulturalno-społecznymi (np. nie nadużywać alkoholu i innych środków odurzających, odnosić się z szacunkiem do miejsc kultu i lokalnych mieszkańców, ubierać się stosownie do wymogów sytuacji).

4.7. Uczestnik wyprawy, który w rażący sposób narusza zasady określone w pkt 4.6. oraz którego zachowanie podczas wyjazdu utrudnia wspólne podróżowanie w grupie i realizację programu wyprawy, może zostać wykluczony z trampingu podczas jego trwania na żądanie wszystkich pozostałych Uczestników wyprawy, za zgodą pilota.

4.8. Uczestnik wyprawy odpowiada osobiście za szkody wyrządzone z jego winy w trakcie trwania wyprawy, tzn. jest zobowiązany pokryć szkody w miejscu ich powstania. W przypadku braku takiej możliwości, po powrocie do kraju Uczestnik otrzymuje rachunek wystawiony przez Biuro na kwotę pokrywającą wyrządzone szkody i jest zobowiązanych uiścić opłatę w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku.

4.9. W przypadku gdy Uczestnik ma zamiar odłączyć się od grupy jest zobowiązany na żądanie pilota podpisać oświadczenie o opuszczeniu grupy na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W przypadku odłączenia się od grupy z przyczyn nie leżących po stronie Biura Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie.

4.10. Zawierając Umowę-Zgłoszenia Uczestnik wyprawy deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w wyprawie. Niektóre wyprawy wymagają od Uczestników dobrej kondycji fizycznej (np. trekkingi wysokogórskie).

4.11. Uczestnik wyprawy jest zobowiązany do posiadania wymaganych szczepień ochronnych, o których jest informowany przez Biuro przy zawieraniu Umowy-Zgłoszenia.

4.12. Przed wyjazdem do krajów o egzotycznym klimacie zaleca się konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu, lokalnym punktem szczepień lub poradnią medycyny tropikalnej, najlepiej na kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem, w celu zapoznania się z zagrożeniami jakie panują w danym regionie. Szczegóły dotyczące zalecanych szczepień określono w programie wyprawy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy-Zgłoszenia.

4.13. Od Uczestników wyprawy wymagane jest dopasowanie się do lokalnych warunków danego kraju, troska o własne zdrowie, zachowanie higieny i bezpieczeństwa. Osoby nieodpowiedzialne mogą stanowić zagrożenie zdrowotne dla całej grupy. Trzeba mieć świadomość niebezpieczeństw jakie niosą za sobą wyjazdy trampingowe, np. możliwość zachorowania czy zranienia, spowodowanych przez siły natury, podróżowanie środkami lokomocji czy obcowanie z przyrodą.

.

5. Ubezpieczenie

5.1. Zgodnie z pkt 2.4 cena wyprawy zawiera ubezpieczenie w Signal Iduna Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31 w standardowym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą, które obejmuje również koszty leczenia w związku z zachorowaniem na COVID-19.

5.2. Dodatkowo Uczestnik ma możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, którego przedmiotem mogą być wyłącznie koszty spowodowane przyczynami losowymi, niezależnymi od ubezpieczonego. Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest możliwe do 7 dni od dnia podpisania Umowy-Zgłoszenia lub wpłaty pierwszej należności, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni. Jeśli do podróży zostało mniej niż 30 dni, wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie w dniu podpisania Umowy-Zgłoszenia lub wpłaty pierwszej należności.

5.3. W ramach wyprawy Uczestnik jest objęty gwarancją ubezpieczeniową zawartą przez Biuro na wypadek swojej niewypłacalności z Signal Iduna Towarzystwem Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31, w zakresie:

– pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości kosztów poniesionych przez Uczestników, w przypadku gdy Biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu

– zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Biura impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana

– zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Biura.

5.4. Od każdej zawartej z Uczestnikiem Umowy-Zgłoszenia Biuro odprowadza składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości odpowiednio: 13 zł – wyprawy do państw pozaeuropejskich (bez czarterów), 10 zł – wyprawy do państw europejskich nie graniczących z Polską (bez czarterów), 0 zł – wyprawy do państw europejskich graniczących z Polską.

.

6. Rezygnacja z udziału w wyprawie

6.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyprawie w drodze pisemnego oświadczenia dostarczonego do Biura. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez biuro stosownego oświadczenia, tj. datę złożenia oświadczenia bezpośrednio w Biurze lub datę otrzymania przesyłki pocztowej.

6.2. W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w wyprawie lub rezygnuje z wzięcia udziału w wyprawie z powodów leżących po jego stronie, Biuro zastrzega sobie prawo potrącenia opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w pkt 2.1., oraz dodatkowo kwoty w wysokości faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów związanych z przygotowywaniem wyprawy.

6.3. Do przyczyn niemożności wzięcia udziału w wyprawie lub rezygnacji z wyprawy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika zalicza się w szczególności:

– odmowę wydania wizy dla Uczestnika,

– brak dokumentów uprawniających Uczestnika do przekroczenia granicy takich jak: paszport, świadectwo szczepień itp. wskazanych przez Biuro w chwili zawierania Umowy-Zgłoszenia,

– chorobę Uczestnika i inne wypadki losowe, które uniemożliwiają Uczestnikowi przekroczenie granicy,

– nieprzybycie na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu.

6.4. W przypadku niemożności wzięcia udziału w wyprawie, Uczestnik może przenieść uprawnienia wynikające z rezerwacji i Umowy-Zgłoszenia na inną osobę spełniającą warunki udziału w wyprawie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Taka osoba przejmuje wszelkie obowiązki i koszty wynikające z Umowy-Zgłoszenia i warunków uczestnictwa w wprawach. Przeniesienie uprawnień może nastąpić wyłącznie przed zdarzeniami nieodwracalnymi związanymi z konkretnym nazwiskiem, np. termin wykupu bezzwrotnych biletów lotniczych czy termin wyrabiania wiz. Za nieuiszczoną część ceny wyprawy oraz koszty poniesione przez Biuro na przygotowanie wyjazdu Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

6.5. Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy-Zgłoszenia uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym Biuro najpóźniej 30 dni przed terminem wyjazdu. Za nieuiszczoną część ceny wyprawy oraz koszty poniesione przez Biuro na przygotowanie wyjazdu Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. Przeniesienie uprawnień może nastąpić wyłącznie przed zdarzeniami nieodwracalnymi związanymi z konkretnym nazwiskiem, np. termin wykupu bezzwrotnych biletów lotniczych czy termin wyrabiania wiz.

6.6. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania wyprawy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu:

– sytuacji epidemicznej w kraju, który jest miejscem wyprawy,

– decyzji władz państwowych,

– działania siły wyższej,

– zbyt małej liczby Uczestników w grupie (o czym Biuro informuje Uczestnika najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem wyprawy), minimalna liczba uczestników to 8 osób, chyba że program danej wyprawy wskazuje inaczej.

6.7. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania wyprawy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń o czym powiadamia Uczestnika najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem wyprawy.

6.8. Biuro zastrzega sobie prawo przed rozpoczęciem wyprawy do zmiany istotnych warunków Umowy-Zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych, o czym niezwłocznie informuje Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Biuro, czy:

– przyjmuje proponowaną zmianę Umowy-Zgłoszenia

lub

– odstępuje od Umowy-Zgłoszenia, a Biuro zwraca niezwłocznie wszystkie wpłaty wniesione na poczet udziału w wyprawie.

6.9. Biuro zastrzega sobie prawo przed rozpoczęciem wyprawy do zmiany pierwotnej daty rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu do 3 dni, o czym niezwłocznie informuje Uczestnika, jednak nie później niż 30 dni przed wyjazdem. W takiej sytuacji Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Biuro, czy:

– przyjmuje proponowaną zmianę Umowy-Zgłoszenia

lub

– odstępuje od Umowy-Zgłoszenia, a Biuro zwraca niezwłocznie wszystkie wpłaty wniesione na poczet udziału w wyprawie.

W niektórych przypadkach Uczestnik może wykupić bilet lotniczy odpowiadający jego wymaganiom, we własnym zakresie. W takiej sytuacji Biuro obniża cenę wyprawy o koszt biletu lotniczego, który zostałby poniesiony przez Biuro.

6.10. Brak uiszczenia przez Uczestnika opłaty głównej za udział w wyprawie w terminie określonym w pkt 2.1. jest równoznaczny z jego rezygnacją z udziału w wyprawie.

.

7. Odpowiedzialność Biura

7.1. Biuro odpowiada za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową-zgłoszenia, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika wyprawy, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, siłą wyższą albo sytuacją epidemiczną na miejscu wyprawy.

7.2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy-Zgłoszenia w przypadkach wymienionych w punkcie 7.1 nie zwalnia Biura z obowiązku udzielenia w trakcie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.

7.3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji programu wyprawy wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:

– opóźnienia lub odwołanie lotów przez linie lotnicze,

– utrudnienia w korzystaniu z lokalnych środków transportu,

– sytuację polityczną i epidemiczną danego kraju,

– okoliczności zawinione przez Uczestników wyprawy.

W przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji epidemiologicznej, w której uczestnik zostaje zabrany na kwarantannę na miejscu, podczas wyprawy, koszty takiej kwarantanny (jeżeli ubezpieczenie jej nie pokrywa) uczestnik ponosi sam.

7.4. Jeżeli w trakcie wyprawy Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota oraz Biuro w sposób właściwy dla danej usługi.

.

8. Reklamacje

8.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Biuro Uczestnik wyprawy może złożyć reklamację. Reklamację składa się niezwłocznie w formie pisemnej u pilota, a po powrocie do kraju również w formie pisemnej w siedzibie Biura tj. w Warszawie, przy ulicy Jugosłowiańskiej 15A/77 do 3 lat po zakończeniu wyprawy. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych, uzasadniających reklamację oraz żądanie Uczestnika. Biuro zastrzega, iż nie jest związane uznaniem roszczenia przez pilota.

8.2. W przypadku braku niezwłocznego zgłoszenia reklamacji w miejscu wyprawy na ręce pilota, na Uczestniku ciążyć będzie obowiązek przedłożenia stosownych dowodów, potwierdzających reklamowane okoliczności oraz poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów.

8.3. Biuro rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia do Biura i udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. W przypadku uznania reklamacji Biuro ma obowiązek obniżenia ceny wyprawy proporcjonalnie do wyrządzonej Uczestnikowi szkody. Zwrot tak obliczonej części wpłaty następuje w ciągu 30 dni od dnia uznania reklamacji. W przypadku odmowy Biuro uzasadni szczegółowo na piśmie przyczyny odmowy.

8.4. Biuro nie uwzględnia reklamacji dotyczących:

– opóźnienia lub odwołania lotu z powodu siły wyższej lub innych czynników niezależnych od Biura,

– zdarzeń lub faktów, o których możliwości wystąpienia Uczestnik został poinformowany w umowie, warunkach uczestnictwa w wyprawie oraz informacjach praktycznych dotyczących wyprawy, przed rozpoczęciem wyprawy,

– zmian dokonanych w programie wyprawy przez Biuro w celu zapewnienia uczestnikom wyprawy bezpieczeństwa.

8.5. Metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zostały określone w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz 1283). Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia spraw z zakresu usług turystycznych są Inspekcje Handlowe. Wykaz Inspekcji Handlowych znajduje się na stronie UOKIK.

8.6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów konsumenckich online. Biuro nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów, w związku z tym Uczestnicy nie mogą korzystać z platformy ODR.

.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników wypraw, jest Omtramping Klub Tomasz Tułak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77 (03-984). Kontakt z administratorem: pisemny na adres siedziby Biura, e-mail: [email protected] lub tel. 604-880-120.

9.2. Dane osobowe Uczestników wypraw są przetwarzane w celu:

– zawarcia i realizacji Umowy-Zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO),

– realizacji przez Administratora przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO) tj. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 86 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) oraz realizacja obowiązków wynikających z Art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – prowadzenie wykazu umów zawartych z uczestnikami podróży,

– prowadzenia działań promocyjnych i handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO) jeżeli Uczestnik uprzednio wyraził na to zgodę,

– dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej Umowy-Zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9.3. Podanie danych osobowych wskazanych w Umowie-Zgłoszeniu jest niezbędne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz należytego wykonania. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych zawartych w umowie-zgłoszeniu do celów marketingowych jest dobrowolne.

9.4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością turystyczną mogą zostać przekazane:

– podmiotom, przy pomocy których Administrator realizuje umowy zawarte z Uczestnikami (m. in. pilotom, przewoźnikom lotniczym, autokarowym, kolejowym, podmiotom zapewniającym zakwaterowanie, ubezpieczycielowi, ambasadom i biurom wystawiającym wizy, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, pocztowe i kurierskie, w tym podmiotom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) wyłącznie w zakresie do tego niezbędnym,

– podmiotom świadczącym usługi doradcze i księgowe na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nakładanych przez prawo, a także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

– innym podmiotom i osobom, w tym organom państwowym na ich żądanie i wyłącznie w przypadkach i w zakresie przewidzianych przez prawo.

9.5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji, a także przenoszenia danych,

– prawo do usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w stosunku do dotychczasowego sposobu ich przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez prawo, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce – w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

– prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy wysłać e-mail na adres Organizatora: [email protected].

9.6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom postronnym oraz przetwarzanie danych w sposób sprzeczny z prawem.

9.7. Administrator z zachowaniem należytej staranności w zabezpieczeniu i ochronie przechowuje dane osobowe:

– tak długo, jak jest to konieczne do realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej,

– jak przewidują to obowiązujące przepisy prawa podatkowego tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),

– do czasu wycofania zgody dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych

– po upływie 3 lat liczonych od dnia zakończenia umowy o udział w imprezie turystycznej zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

9.8. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b RODO, może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny i kontrolowany. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

.